نوبت دهی اینترنتی با دکتر حمید حیات غیب

حمید حیات غیب

تخصص: کلینیک مغز و اعصاب
رده علمی: متخصص
آدرس: استان تهران - شهر تهران - مینی سیتی - کلینیک فوق تخصصی کوثر
شماره تماس: 22471774   22471773   

نوبت دهی اینترنتی با دکتر حسین اسحاقی

حسین اسحاقی

تخصص: کلینیک پوست
رده علمی: متخصص
آدرس: استان تهران - شهر تهران - مینی سیتی - کلینیک فوق تخصصی کوثر
شماره تماس: 22471774   22471773   

نوبت دهی اینترنتی با دکتر علی  نریمانی

علی نریمانی

تخصص: کلینیک گوش و حلق و بینی
رده علمی: متخصص
آدرس: استان تهران - شهر تهران - مینی سیتی - کلینیک فوق تخصصی کوثر
شماره تماس: 22471774   22471773   

نوبت دهی اینترنتی با دکتر هدی عین الهی

هدی عین الهی

تخصص: کلینیک پوست
رده علمی: متخصص
آدرس: استان تهران - شهر تهران - مینی سیتی - کلینیک فوق تخصصی کوثر
شماره تماس: 22471774   22471773   

نوبت دهی اینترنتی با دکتر اکرم اسماعیلی

اکرم اسماعیلی

تخصص: کلینیک قلب و عروق
رده علمی: متخصص
آدرس: استان تهران - شهر تهران - مینی سیتی - کلینیک فوق تخصصی کوثر
شماره تماس: 22471774   22471773   

نوبت دهی اینترنتی با دکتر حمیرا جعفری

حمیرا جعفری

تخصص: کلینیک قلب و عروق
رده علمی: متخصص
آدرس: استان تهران - شهر تهران - مینی سیتی - کلینیک فوق تخصصی کوثر
شماره تماس: 22471774   22471773   

نوبت دهی اینترنتی با دکتر شیما سینجلی

شیما سینجلی

تخصص: کلینیک چشم پزشکی
رده علمی: متخصص
آدرس: استان تهران - شهر تهران - مینی سیتی - کلینیک فوق تخصصی کوثر
شماره تماس: 22471774   22471773   

نوبت دهی اینترنتی با دکتر بهزاد صفرپورلیما

بهزاد صفرپورلیما

تخصص: کلینیک چشم پزشکی
رده علمی: متخصص
آدرس: استان تهران - شهر تهران - مینی سیتی - کلینیک فوق تخصصی کوثر
شماره تماس: 22471774   22471773   

نوبت دهی اینترنتی با دکتر مهدی رحیمی

مهدی رحیمی

تخصص: کلینیک ارتوپدی
رده علمی: متخصص
آدرس: استان تهران - شهر تهران - مینی سیتی - کلینیک فوق تخصصی کوثر
شماره تماس: 22471774   22471773   

نوبت دهی اینترنتی با دکتر سیاوش گشتاسبی فرد

سیاوش گشتاسبی فرد

تخصص: کلینیک ارتوپدی
رده علمی: متخصص
آدرس: استان تهران - شهر تهران - مینی سیتی - کلینیک فوق تخصصی کوثر
شماره تماس: 22471774   22471773